Členské poplatky

Výška členského poplatku je Výborom klubu stanovená nasledovne:
  • Základný členský príspevok 20 € + dobrovoľný príspevok podľa uváženia člena.
  • Základný členský príspevok pre seniorov 10 € + dobrovoľný príspevok podľa uváženia člena.

Členský poplatok je splatný do 28.02.2024 vrátane a spôsob platenia je prevodom na účet klubu SK19 0900 0000 0002 0098 7153.

Na identifikáciu platby prosím uveďte v kolónke Poznámka pre príjemcu slovo členské 2024 a Vaše priezvisko v tvare CLENSKE 2024 PRIEZVISKO .

Dobrovoľný členský príspevok pre mládež
FK DYNAMO Trnovec nad Váhom
 

Mesačný rodičovský príspevok 10€  slúži na nevyhnutné náklady pre chod mládežníckeho tímu a zároveň aj klubu. Trénerská odmena, tréningové jednotky, tréningové pomôcky, turnaje, používanie spoločných priestorov klubu (sprcha, toalety, pranie).

Príspevok je možné uhradiť do 20.dňa daného mesiaca,  osobne (trénerovi mládežníckeho tímu), alebo na číslo účtu:

                          IBAN: SK19 0900 0000 0002 0098 7153                (Do poznámky napísať meno hráča)